புரட்சிகாரனின் ேதவை.....

2008-06-20

| | |
" எளிய சு,

வலிய கால்கள் ,

பிட்சைகாரனின் வயிறு "

--- குரா

0 பேர் நிழலுக்கு வந்துள்ளனர்:

Post a Comment